Polityka prywatności

Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”) ma na celu wyjaśnienie prawnych aspektów związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystaniem plików cookies. Polityka odnosi się do informacji, które gromadzimy za pośrednictwem strony internetowej http://iwt-turbines.com (dalej: „Serwis”) oraz innych powiązanych stron internetowych i usług, na których widnieje link do niniejszej Polityki. Polityka Prywatności określa w szczególności w jaki sposób pozyskujemy, gromadzimy, wykorzystujemy oraz ujawniamy informacje, a także jakie kroki podejmujemy w celu ich ochrony. Korzystanie z Serwisu lub Usług oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności. W przeciwnym wypadku korzystanie z Serwisu i Usług jest zabronione.
Podanie nam wymaganych informacji, wliczając w to dane osobowe, jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu i Usług.
Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, które razem stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem, a spółką WBH-a Staszór sp.j. Terminy pisane wielką literą, które nie są zdefiniowane w niniejszej Polityce, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

I. Definicje:

1) Serwishttp://iwt-turbines.com lub jej subdomeny zarządzane przez Spółkę.
2) Spółka – WBH-A STASZÓR spółka jawna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, adres: ul. Sienkiewicza 19, 97-300 Piotrków Trybunalski, KRS: 0000096855, NIP: 7710100482, REGON: 004708523, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział Gospodarczy KRS – właściciel Serwisu; dostawca Usług.
3) Użytkownik – osoba, która w jakikolwiek sposób, choćby incydentalnie, korzysta z Serwisu.
4) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Dane Osobowe:

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 1. Jeżeli otrzymujemy od Ciebie Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z Serwisu lub Usług, Spółka jest administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu RODO.Możesz skontaktować się us:
  pisemnie, kierując korespondencję pod adres: WBH-A STASZÓR spółka jawna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, adres: ul. Sienkiewicza 19, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska,
  e-mailowo, po adresem: office@iwt-turbines.com oraz w inny sposób wskazany na naszej stronie.
 2.  Jeżeli w związku z korzystaniem z Serwisu lub Usług podasz nam dane osobowe swoich pracowników, podwykonawców lub innych osób trzecich, Spółka stanie się podmiotem przetwarzającym te dane osobowe w rozumieniu RODO. W takim przypadku wymagana jest umowa o powierzenie przetwarzanie danych.

2. Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

 1. Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w sposób odpowiedni do celu, dla którego zostały zebrane. Udostępniając nam swoje dane osobowe za pośrednictwem Serwisu lub Usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i/lub jakąkolwiek inną dodatkową umową między Tobą, a Spółką.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim:
  (a.a) przetwarzanie danych osobowych następuje za Twoją wyraźną zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  (a.b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania naszych zobowiązań wynikających z umowy, w tym jest niezbędne do funkcjonowania Serwisu i świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  (a.c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  a) obsługi, utrzymania, ulepszania i udostępniania wszystkich funkcji Serwisu i Usług, dostarczania żądanych usług i informacji, odpowiadania na komentarze i pytania oraz zapewniania wsparcia Użytkownikom – zgodnie z Regulaminem,
  b) zapobiegania oszustwom i weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  c) księgowych, w celu dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami,
  d) zapewnienie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług,
  e) prowadzenie analizy statystycznej i jakościowej; w szczególności: raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe; badanie opinii, potrzeb i satysfakcji klientów – z zastrzeżeniem anonimowości wyników.

podstawa prawna: przepis art. 6 RODO

3. Jakie dane przetwarzamy?
Przykłady przetwarzanych przez nas danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer karty kredytowej lub inne informacje rozliczeniowe. Przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują również inne informacje, takie jak obszar geograficzny lub preferencje, gdzie takie informacje są powiązane z informacjami identyfikującymi konkretną osobę. Możemy pozyskiwać dane osobowe na różne sposoby (za pośrednictwem Serwisu i Usług), np. podczas rejestracji w Serwisie, podczas zapisywania się do newslettera, podczas korzystania z Usług lub podczas wysyłania do nas zapytań dotyczących obsługi Użytkownika.

Spółka może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • dane kontaktowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, strona internetowa firmy – zwłaszcza gdy rejestrujesz się lub logujesz się w naszym Serwisie, kupujesz Usługi, pytasz o pomoc techniczną lub subskrybujesz nasz newsletter;
 • szczegóły płatności: numer rachunku bankowego, dane właściciela karty, numer karty płatniczej, data ważności karty – w szczególności przy zakupie Usług i sprawdzaniu szczegółów płatności;
 • treść wiadomości między Tobą a Spółką, takie jak maile, listy, czaty, rozmowy telefoniczne – gdy kontaktujesz się us, również za pośrednictwem mediów społecznościowych;
 • Twoje opinie o nas – kiedy dzielisz się us swoją opinią na temat Serwisu i naszych Usług;
 •  numer IP, pliki cookies i informacje o sposobie korzystania z Serwisu i Usług – podczas korzystania Serwisu i Usług.

4. Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Zachowujemy dane osobowe pozyskane od Użytkowników tak długo jak to jest konieczne do osiągnięcia celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że prawo wymaga inaczej. Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe, jeśli to konieczne, w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów, jak poniżej:

 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów będą przechowywane przez okres ich trwania i po ich rozwiązaniu przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
 • dane osobowe gromadzone i rejestrowane do celów księgowych będą przetwarzane przez okres określony w obowiązującym prawie, w tym w przepisach podatkowych;
 • dane osobowe przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów Spółki będą przechowywane do czasu spełnienia tych interesów.

5. Komu ujawniamy dane osobowe?
Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce, nie będziemy celowo ujawniać danych osobowych, które przetwarzamy, osobom trzecim bez zgody odpowiednio Użytkownika. Możemy ujawniać informacje stronom trzecim, jeśli wyrazisz na to zgodę, jak również bez Twojej zgody w następujących okolicznościach:

 1. Dostawcom usług zewnętrznych i podwykonawcom, z którymi współpracujemy, którzy świadczą usługi internetowe, tworzenie aplikacji, hosting, utrzymanie, IT, płatności elektroniczne, księgowość, obsługę prawną i inne usługi. Te osoby trzecie mogą mieć dostęp do danych osobowych lub przetwarzać je w ramach świadczenia nam tych usług. Ograniczamy informacje przekazywane tym usługodawcom do tego, co jest im niezbędne do wykonywania ich funkcji, a nasze umowy z nimi wymagają zachowania poufności takich informacji.
 2. Możemy ujawnić dane osobowe lub inne informacje, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w odpowiedzi na żądanie sądu, organów państwa lub w celu współpracy z organami ścigania lub innymi agencjami rządowymi.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych lub innych informacji, które uważamy, w dobrej wierze, za właściwe lub konieczne do: (a) podjęcia środków obrony przed odpowiedzialnością, (b) ochrony siebie lub innych przed oszustwami, nadużyciami lub inną działalnością niezgodną z prawem, (c) podjęcia się obrony przed roszczeniami lub zarzutami osób trzecich, (d) ochrony bezpieczeństwa lub integralności Serwisu lub Usług oraz wszelkich obiektów lub urządzeń wykorzystywanych do ich udostępniania, e) ochrony naszej własności lub innych praw, egzekwowania naszych umów lub ochrony praw, własności oraz bezpieczeństwa innych osób.
 4. Możemy udostępniać osobom trzecim informacje zbierane automatycznie, zagregowane lub w inny sposób niepozwalające na identyfikację osobową, w różnych celach, w tym (a) zgodności z różnymi obowiązkami sprawozdawczymi; (b) w celach biznesowych lub marketingowych; lub (c) pomocy takim podmiotom w zrozumieniu interesów, zwyczajów i wzorców użytkowania naszych Użytkowników dla programów, treści, usług i/lub funkcji dostępnych za pośrednictwem Serwisu i Usług.
 5. Informacje o Użytkownikach, w tym dane osobowe, mogą zostać ujawnione i w inny sposób przekazane nabywcy, następcy lub cesjonariuszowi w ramach fuzji, przejęcia, finansowania dłużnego, sprzedaży aktywów lub podobnej transakcji, a także w przypadku niewypłacalności, upadłości lub zarządu komisarycznego, w którym informacje są przekazywane jednej lub więcej stronom trzecim jako jeden z naszych aktywów biznesowych.

6. Komunikacja marketingowa, newsletter:

 1. Spółka może wysłać Ci komunikaty marketingowe, jeśli wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie, w szczególności subskrybując nasz newsletter.
 2. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych, w szczególności gdy subskrybujesz nasz newsletter, będziemy przekazywać Ci wiadomości lub oferty dotyczące organizowanych przez nas konferencji, warsztatów lub innych świadczonych przez nas usług. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Spółka może wysyłać Ci również wiadomości promujące produkty i usługi naszych partnerów, które mogą być związane z twoimi zainteresowaniami i potrzebami.
 3. Spółka nie udostępnia twoich danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś na to zgodę.
 4. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych, w tym newslettera, klikając odpowiedni link rezygnacji z subskrypcji na dole każdej wiadomości e-mail związanej z marketingiem, którą od nas otrzymasz. Możesz również zrezygnować z subskrypcji wysyłając nam wiadomość o rezygnacji na adres
  e-mail: office@iwt-turbines.com

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Masz prawo:
  a) uzyskać od Spółki informację, czy przetwarzane są twoje dane osobowe, a jeśli tak, to masz prawo dostępu do tych danych osobowych – art. 15 RODO,
  b) żądać od Spółki sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – art. 16 RODO,
  c) żądać od Spółki usunięcia danych osobowych – art. 17 RODO,
  d) żądać od Spółki ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO,
  e) żądać od Spółki przeniesienia danych osobowych – art. 20 RODO,
  f) złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo; właściwym organem w Rzeczpospolitej Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  g) w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, co obejmuje profilowanie w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku sprzeciwu jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu,
  h) masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwiać się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie, w oparciu o Twoją szczególną sytuację, w oparciu o wykonanie zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub osobę trzecią, w tym profilowaniu opartym na tych podstawach. Spółka nie będzie już przetwarzała danych osobowych, chyba że Spółka wykaże prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Możesz wykonywać powyższe prawa, przesyłając wniosek na nasz adres wskazany w danych kontaktowych. Aby upewnić się, że jesteś upoważniony do złożenia wniosku, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą nam Cię zidentyfikować. Zakres każdego z powyższych praw i sytuacje, w których mogą być wykonywane, wynikają z przepisów obowiązującego prawa, w tym RODO. Prawa, które możesz wykonywać, zależą między innymi od podstawy prawnej korzystania z danych i celu ich przetwarzania.

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas nie jest konieczne do wykonania umowy, wypełnienia zobowiązania prawnego lub nie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, możemy poprosić Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na legalne przetwarzanie Twoich danych przed wycofaniem takiej zgody.

9. Dane osobowe osób trzecich:

 1. Spółka nie ma bezpośrednich relacji z pracownikami Użytkownika lub osobami trzecimi, których dane osobowe mogą być przetwarzane w imieniu Użytkownika. Osoba, która chce uzyskać dostęp lub chce skorzystać z prawa do poprawienia, zmiany, usunięcia danych lub wycofać zgodę na dalszy kontakt, powinna skierować swoje żądanie do Użytkownika, z którym ma bezpośredni kontakt. Jeśli Użytkownik zażąda od Spółki usunięcia danych, niezwłocznie odpowiemy na jego żądanie. Będziemy usuwać, zmieniać lub blokować dostęp do wszelkich danych osobowych, które przechowujemy, tylko jeśli otrzymamy pisemny wniosek od Użytkownika, który jest odpowiedzialny za takie dane osobowe, chyba że mamy prawo do zachowania takich danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania kopii takich danych do celów archiwizacji lub do obrony naszych praw w postępowaniu sądowym. Każde takie żądanie powinno zawierać informacje wystarczające do identyfikacji Użytkownika oraz informacje zawierające żądanie usunięcia lub zmiany danych osobowych.
 2. Spółka nie jest odpowiedzialna za sposób, w jaki Użytkownik zbiera, obsługuje, ujawniania, dystrybuuje lub w inny sposób przetwarza dane o których mowa w ust. 1 powyżej.

10. Usługi podmiotów trzecich:
Serwis i Usługi mogą zawierać funkcje lub łącza do witryn i usług dostarczanych przez osoby trzecie, które nie są przez nas zarządzane. Informacje, które podajesz na tych stronach lub usługach, będą podlegać ich własnej polityce prywatności i procedurom przetwarzania danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za procedury związane z przetwarzaniem informacji i/lub polityką prywatności takich niezależnych od nas stron internetowych i dostawców usług. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i bezpieczeństwa stron trzecich przed przekazaniem im informacji.

11. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską):
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane i przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Europejski Obszar Gospodarczy stanowią: Unia Europejska oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia, łącznie „EOG”). Jeśli Twoje dane osobowe są przekazywane poza EOG, Spółka wymaga odpowiednich zabezpieczeń.

12. Ochrona danych osobowych:
Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów w celu ochrony przekazywanych nam informacji, zarówno podczas transmisji, jak i po jej otrzymaniu. Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą, nieuprawnioną zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem i wszelkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania danych osobowych będących w naszym posiadaniu. Obejmuje to na przykład zapory ogniowe, ochronę hasłem i inne kontrole dostępu i uwierzytelniania. Używamy technologii SSL do szyfrowania danych podczas transmisji za pośrednictwem publicznego Internetu.
Pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które przesyłasz do nas lub przechowujesz, i robisz to na własne ryzyko. Nie możemy również zagwarantować, że takie informacje nie będą udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone przez naruszenie jakichkolwiek naszych zabezpieczeń fizycznych, technicznych lub zarządczych. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały naruszone, skontaktuj się us.
Jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa, poinformujemy Państwa i władze o wystąpieniu takiego naruszenia zgodnie z obowiązującym prawem.

III. Pliki cookies:

1. O cookies:
W celu ulepszenia naszego Serwisu i Usług, dostarczania Ci najbardziej odpowiednich treści i analizowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego Serwisu i Usług, możemy korzystać z technologii, takich jak pliki cookies. Pamiętaj, że nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię na podstawie informacji, które zbieramy za pomocą tych technologii.
Cookies to niewielkie informacje przechowywane przez przeglądarkę na dysku twardym twojego komputera. Podczas kolejnych wizyt w naszym Serwisie informacje przechowywane w pliku cookies są odsyłane na stronę internetową Serwisu. Dzięki temu strona internetowa Serwisu może Cię rozpoznać i dostosować treść do Twoich potrzeb.
Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać, odwiedzając strony internetowe takie jak: www.wszystkoociasteczkach.pl

2. Jakich plików cookies używamy?
Używamy plików cookies w celu: (a) personalizowania naszego Serwisu i Usług: zapamiętywania informacji o Użytkowniku, aby Użytkownik nie musiał ponownie wpisywać tych informacji podczas kolejnych wizyt w Serwisie; (b) dostarczania dostosowanych do Użytkownika reklam, treści i informacji; (c) monitorowania i analizowania skuteczności Serwisu, Usług oraz działań marketingowych podmiotów trzecich; (d) monitorowania zagregowanych wskaźników użytkowania witryny, takie jak łączna liczba odwiedzających i wyświetlanych stron.

Serwis korzysta z plików:
1) cookies sesyjnych, które są plikami tymczasowymi i są przechowywane w urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Serwisu do czasu jej opuszczenia;
2) cookies stałych, które są przechowywane w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę Serwisu przez czas określony w parametrach pliku albo do czasu ich ręcznego usunięcia;
3) cookies statystycznych, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
4) cookies funkcjonalnych, które pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez osoby odwiedzające stronę Serwisu, np. wybór języka, rozmiar czcionki.

Pliki cookies umożliwiają korzystanie z opcji „zapamiętaj mnie” – dzięki tej opcji masz dostęp do swojego konta w Serwisie bez konieczności logowania się do Serwisu za każdym razem. Ten dostęp jest zapewniony, jeśli łączysz się z Serwisem z urządzenia końcowego, którego użyłeś, gdy wybrałeś tę opcję i umieściłeś plik cookies. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz opcję „zapamiętaj mnie”, każdy, kto będzie korzystał z Twojego urządzenia końcowego, może uzyskać dostęp do Twojego konta w Serwisie, w tym dostęp do Usług i danych.

3. Cookies podmiotów trzecich:
Korzystamy z analityki i podobnych usług, które zawierają pliki cookies podmiotów trzecich. Podczas korzystania z Serwisu i Usług pliki cookies osób trzecich mogą być używane (na przykład: Google, Facebook, Twitter, LinkedIn), aby umożliwić Ci korzystanie z funkcjonalności naszego Serwisu zintegrowanych z tymi witrynami lub w celu analizy skuteczności kampanii reklamowych i zbierania anonimowych informacji o korzystaniu z Serwisu w celach statystycznych. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad korzystania z plików cookies przez osoby trzecie. Każda ze stron trzecich określa własne zasady używania plików cookies w swojej polityce prywatności, w szczególności:
1. Google Analytics, Google Optimize, and Google AdWords (Google Privacy Policy is available at http://policies.google.com/technologies/ads?hl=en, text and URL may be changed by Google sole discretion),
2. Facebook (Facebook Privacy Policy is available at http://www.facebook.com/policy.php, text and URL may be changed by Facebook sole discretion),
3. Twitter (Twitter Privacy Policy is available at http://twitter.com/en/privacy, text and URL may be changed by Twitter sole discretion),
4. LinkedIn (LinkedIn Privacy Policy is available at http://www.linkedin.com/legal/preview/privacy-policy, text and URL may be changed by LinkedIn sole discretion).

4. Zarządzanie plikami cookies:
Możesz zmienić sposób, w jaki pliki cookies są używane przez twoją przeglądarkę, a także możesz blokować je lub usuwać. Aby to zrobić, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Większość przeglądarek oferuje opcję akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies, akceptowania tylko określonych typów lub informowania użytkownika za każdym razem, gdy witryna próbuje je zapisać. Możesz także łatwo usunąć pliki cookies, które zostały już zapisane na Twoim urządzeniu. Zarządzanie plikami cookies zależy od używanej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić dla konkretnej przeglądarki, klikając «pomoc» w menu przeglądarki. Dowiesz się tam, jak krok po kroku kontrolować i usuwać pliki cookies.
Musisz jednak wiedzieć, że brak zgody, usunięcie, zablokowanie lub ograniczenie umieszczania plików cookies może spowodować trudności lub nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu lub Usług.

IV. Pozostałe:

1. Zmiany i aktualizacje Polityki:
Pamiętaj, że raz na jakiś czas możemy zmodyfikować lub zaktualizować niniejszą Politykę Prywatności. Jeśli dokonamy w niej jakiś zmian, niezwłocznie je udostępnimy. Dalsze korzystanie z Serwisu i Usług po wejściu w życie zmienionej Polityki oznacza, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się z aktualną wersją Polityki Prywatności.

2. Dane kontaktowe:
Prosimy o kontakt us w przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki Prywatności oraz przetwarzania danych osobowych.
WBH-A STASZÓR spółka jawna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, adres: ul. Sienkiewicza 19, 97-300 Piotrków Trybunalski, KRS: 0000096855, NIP: 7710100482, REGON: 004708523, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział Gospodarczy KRS.
Możesz skontaktować się us:
pisemnie, kierując korespondencję pod adres: WBH-A STASZÓR spółka jawna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, adres: ul. Sienkiewicza 19, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska,
e-mailowo, po adresem: office@iwt-turbines.com oraz w inny sposób wskazany na naszej stronie internetowej.