Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę WBH-a Staszór spółka jawna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim usług drogą elektroniczną, zasady funkcjonowania i korzystania ze strony http://iwt-turbines.com (dalej: „Serwis”) oraz prawa i obowiązki Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu.

Użytkownik poprzez fakt przystąpienia do korzystania z Serwisu, oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia wraz z ewentualnie wprowadzonymi zmianami lub modyfikacjami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1. Definicje:

 1. Serwishttp://iwt-turbines.com lub jej subdomeny zarządzane przez Spółkę.
 2. Polityka Prywatności – Polityka Prywatności spółki WBH-a Staszór sp.j. stanowiąca integralną część Regulaminu, dostępna na stronie http://iwt-turbines.com
 3. Spółka – WBH-A STASZÓR spółka jawna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, adres: ul. Sienkiewicza 19, 97-300 Piotrków Trybunalski, KRS: 0000096855, NIP: 7710100482, REGON: 004708523, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział Gospodarczy KRS – właściciel Serwisu; dostawca Usług.
 4. Użytkownik – osoba, która w jakikolwiek sposób, choćby incydentalnie, korzysta z Serwisu.
 5. Usługi – usługi świadczone przez spółkę WBH-a Staszór spółka jawna na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności usługi polegające na przekazywaniu Użytkownikom informacji na temat działalności prowadzonej przez Spółkę, takie jak organizowane wydarzenia, prezentacje, szkolenia, oferowane produkty lub usługi (newsletter).

2. Postanowienia ogólne:

 1. Właścicielem oraz administratorem Serwisu jest spółka WBH-A STASZÓR spółka jawna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, adres: ul. Sienkiewicza 19, 97-300 Piotrków Trybunalski, KRS: 0000096855, NIP: 7710100482, REGON: 004708523, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział Gospodarczy KRS.
 2. Serwis, łącznie ze wszystkimi ulepszeniami i aktualizacjami, jak również wszystkie elementy w nim zawarte, stanowią przedmiot wyłącznych praw własności intelektualnej Spółki lub jej licencjodawców i podlegają ochronie prawnej.

3. Zasady funkcjonowania Serwisu:

 1. Do korzystania z Serwisu oraz Usług konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową, podłączonego do Internetu.
 2. Wykorzystywanie niektórych z funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu, może wiązać się z wymogiem podania przez Użytkownika adresu e-mail lub innych danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do:
 4. dokonywania w każdym czasie zmian informacji udostępnionych w ramach Serwisu, ich uzupełniania oraz usuwania;
 5. przerw w świadczeniu Usług, w tym w działaniu Serwisu spowodowanych pracami nad uaktualnieniem, konserwacją lub zmianami w oprogramowaniu Serwisu. W miarę możliwości przerwy te będą się odbywały w porze nocnej;
 6. dokonywania niezapowiedzianych, nieograniczonych w czasie, przerw technicznych w świadczeniu Usług, bez konieczności powiadomienia o tym Użytkowników, w przypadku zajścia awarii lub błędu systemu w celu doprowadzenia Serwisu do prawidłowego funkcjonowania;
 7. zaprzestania świadczenia Usług.

4. Newsletter

 1. Serwis umożliwia skorzystanie z bezpłatnej Usługi subskrypcji Newslettera. Newsletter obejmuje informacje o ważnych wydarzeniach związanych z działalnością Spółki oraz Serwisu, a także może zawierać informacje na temat oferowanych przez Spółkę produktów i usług.
 2. Do skorzystania z Usługi newslettera niezbędne jest podanie nam twojego adresu e-mail, na który będzie przesyłany newsletter.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi newslettera następuje z chwilą zaakceptowania niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności, wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej, wprowadzenia adresu e-mail oraz kliknięcia w przycisk „subskrybuj” lub inny podobny przycisk.
 4. W każdej chwili możesz zrezygnować z Usługi newslettera, klikając na link w treści maila lub wysyłając nam wiadomość na adres Spółki.

5. Prawa i obowiązki Użytkowników:

 1. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu i Usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na warunkach określonych przepisami prawa.
 2. Użytkownikowi nie wolno dostarczać ani publikować w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownikowi nie wolno dokonywać czynności w jakikolwiek sposób ograniczających prawa własności intelektualnej przysługujące Spółce. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania informacji wygenerowanych przez Serwis w celach innych niż informacyjne.
 4. Wykorzystanie do innych celów niż określone w punkcie 2 może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Spółki i w ramach przeznaczenia przez nią określonego.
 5. Użytkownik akceptuje, że w trakcie korzystania z Serwisu pobierane są niektóre dane o jego przeglądarce i systemie operacyjnym, szczegółowo określone w Polityce Prywatności.

6. Uwagi i reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać swoje uwagi i sugestie na temat działania Serwisu i Usług.
 2. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane na adres e-mail: office@iwt-turbines.com i powinny zawierać imię i nazwisko oraz zwrotny adres e-mail. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania.

7. Postanowienia końcowe:

 1. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą udostępniane Użytkownikom pod adresem http://iwt-turbines.com
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili jego publikacji w sposób określony powyżej. Użytkownik akceptuje i potwierdza, że wyraźna akceptacja Regulaminu lub dalsze korzystanie z Serwisu po dniu publikacji aktualnego Regulaminu stanowi również wyrażenie zgody na jego zmienioną treść.
 3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności Użytkowników zawarte są w osobnej sekcji „Polityka Prywatności”, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.