Demand on electricity in Poland increases. Coal time is over. A rescue in gaining clean energy can be provided by, among others, wind. How to protect the environment? Quite often we complain that the weather does not spoil us. Summer ends too soon Before we realize we end up wearing jackets to protect yourself from wind, rain and frost. However, it may turn out that in a few years the climate to which we are used to will be forgotten.

Zanieczyszczenie planety rośnie z roku na rok

Klimat się ociepla, co wcale nie jest dobrą wiadomością dla naszej przyszłości. Globalne ocieplenie sprawia, że lodowce i polarne czapy lodowe topnieją. W konsekwencji poziom mórz wzrasta, podobnie jak ryzyko powodzi i erozji terenów nadmorskich i nizinnych. Kraje europejskie już teraz dotykają fale upałów, pożary lasów i susze, które bardzo ciężko znoszą m.in. osoby starsze. Miasta nie potrafią radzić sobie ze zmianami klimatu. Ty jednak możesz zrobić dużo więcej. Dzięki sile wiatru i przydomowej turbinie ALPHA 6.

Dotknij rewolucji

Do tej pory na siłownie wiatrowe mogli pozwolić sobie nieliczni. Ograniczeniem była chociażby konieczność posiadania własnego gruntu, spełnienie wielu wymagań formalnych i wysokie koszty inwestycji. O ile rynek dużych elektrowni wiatrowych posiada jednostki wysokiej jakości i sprawności o tyle rynek małych, przydomowych elektrowni nie mógł korzystać z takiego produktu. Turbina ALPHA 6 została zaprojektowana tak, by osiągać wysoką efektywność już przy małej sile wiatru. Nie musisz posiadać wielkich powierzchni gruntu, by móc korzystać z jej możliwości i oszczędzać pieniądze na rachunkach. Turbina ALPHA 6 otworzy Ci drzwi ku niezależności energetycznej, która nie tylko pozwolić ci zyskać finansowo, ale także przemieni Twój dom bądź firmę w oazę czystej energii, która jest nieocenionym narzędziem w walce ze smogiem.

Zapotrzebowanie na energię w Polsce rośnie

W 2018 roku pierwszy raz w historii zapotrzebowanie odbiorców na energię elektryczną w Polsce przekroczyło 170 TWh. W tym samym roku odnotowano najwyższy import prądu do naszego kraju. Biorąc pod uwagę infrastrukturę energetyczną opartą głównie na węglu, te informacje nie napawają optymizmem. Można jednak wiele w tej kwestii zmienić. Unia Europejska stawia przed państwami wspólnoty cele udziału energii z OZE. By zrealizować cel do 2020 roku Polska musi osiągnąć poziom 15% produkcji prądu z Odnawialnych Źródeł Energii. Obecnie udział ten wynosi 10,9%. Z tych danych wynika, że w najbliższych latach inwestycje w OZE będą nie tylko trendem, ale wręcz koniecznością.

Czerp zyski z OZE

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach finansowych wynikających z instalacji turbiny ALPHA 6 kliknij tutaj lub umów się na niezobowiązujące spotkanie z naszym doradcą.

Demand on electricity increases. Coal time is over. A rescue in gaining clean energy can be provided by, among others, wind. How to protect the environment? Quite often we complain that the weather does not spoil us. Summer ends too soon Before we realize we end up wearing jackets to protect yourself from wind, rain and frost. However, it may turn out that in a few years the climate to which we are used to will be forgotten. The pollution of the planet is increasing year by year. The climate is warming up, which is not good news for our future. Global warming is melting glaciers and polar ice caps. As a consequence, sea levels are rising, as is the risk of flooding and erosion in coastal and lowland areas. European countries are already affected by heat waves, forest fires and droughts that are very hard to bear, for elder people. Cities cannot cope with climate change. But you can do much more. Thanks to the power of the wind and the ALPHA 6 home turbine.

Tap revolution

Until now, only a few could afford wind turbines. One limitation was the necessity to own land, meeting many formal requirements and high investment costs. While the market of large wind farms has units of high quality and efficiency, the market of small, home power plants could not use such a product. The ALPHA 6 turbine has been designed to achieve high efficiency even at low wind force. You do not need to own large areas of land to be able to take advantage of its opportunities and save money on bills. The ALPHA 6 turbine will open the door to energy independence, which will not only allow you to profit financially, but will also transform your home or business into an oasis of clean energy, which is an invaluable tool in the fight against smog.

Demand on electricity increases. These data show that in the coming years, investments in renewable energy will be not only a trend, but even a necessity.

If you want to learn more about the financial benefits of installing a turbine ALPHA 6 click here or arrange a non-binding meeting with our advisor.

Featured articles

Wind energy at human service

The Elements, including wind, do not have to be associated merely with the threats. Wind has a great power in it that can be used at human service and generate substantial savings. What will You do when the power is off? Demand for the energy increases and the...

Financial benefits provided by ALPHA 6

You can live Your present life and skip this post. We cannot guarantee that after You read it You will save money. You must decide on Your own if You really want it, however it does not mean that You will not find out what financial benefits You can gain.Eco is for...

Step 3: Aerodynamic capacity

We shall start this post with a little request. We do care You read it till the very end. Perhaps, at first glance, the term aerodynamic capacity seems complex to You however it plays a crucial role in understanding why the turbine ALPHA 6 is a revolution in RES. As...

Step 2: We will check the potential of Your location

The choice of the alternative source of energy is a great responsibility. It is not worth spending money just to feel ecologically satisfied. Investment must pay off. That is why, we have created an innovative tool that helps us to determine the potential of Your...

Step 1: Know-how – the beginning of everything

Are You ready? The awareness connected with RES constantly increases. Do You really know everything? You can actually check it. We prepared a glossary that should be known to all fans of clean energy. This is the first step to become the aware user of RES.  ...