We shall start this post with a little request. We do care You read it till the very end. Perhaps, at first glance, the term aerodynamic capacity seems complex to You however it plays a crucial role in understanding why the turbine ALPHA 6 is a revolution in RES.As much wind energy as You need

There are places around the world where the average annual wind speed is two or three times higher than in Poland. From the perspective of gaining energy from wind it seems an ideal environment to fix residential turbines. The gig is not to gain a lot of energy when the wind blows hard. Don’t You think that it could be nice if You could produce as much energy as You need at low wind speed?

The average, annual wind speeds in Poland are generally not considered high ones. They oscillate between 3-5 m/s. Again, it is assumed that the annual energy demand for the household with four members is 4500 kWh. Gaining such energy at low speeds required to reach high aerodynamic capacity unit. Maximum level of capacity possible to gain is defined by Betz’s law.

sprawność aerodynamiczna turbinywzór na moc turbiny i moc wiatru

Aerodynamic capacity – Betz’s Law

Betz’s law states that the maximum capacity of wind conversion power on mechanical power is 59,3%. It means that above this value wind starts to go around the obstacles instead to confront them and thus generate electricity. In practice, the value 59,3% is a kind of Holy Grail to be found by the wind power stations. Let us assume that each owner of wind power station wanted to gain the maximum wind power speed in order to turn it into energy. That is why, they always aim at perfection. And this perfection is Betz’s Law. In other words, it is like 100%. As for now, attainable for nobody who has ever challenged it.

And now, stay alert…here comes a revolution!

Turbine ALPHA 6 reaches 57,5% of aerodynamic capacity which constitutes 97% of Betz’s law. It is just 3% away from finding the Holy Grail of wind energetics! Only 3% away from reaching the limits of physics. We shall not believe it if it does not impress You as much as us!

Oh… and there is one more thing!

We reach 90% of maximum capacity at 3 m/s! That is why we are able to generate so much energy at low wind values!

Aerodynamic capacity that is reached by turbine ALPHA 6 will let You exploit wind to gain clean energy that will surely meet all Your energetic needs.

Three steps to become an aware RES user

You have just taken three steps to become an aware RES user. If You have not missed previous steps You can be proud of Yourself. You devoted several minutes of Your life but we are strongly convinced that now You see the world a bit different place. These three steps constitute a sort of compendium of essential knowledge. Nevertheless, please do read other posts published on our website. You will know much more!

Step 2: We will check the potential of Your location

 

Step 1: Know-how – the beginning of everything

 

Ten artykuł zaczniemy małą prośbą. Zależy nam, byś przeczytał go do końca. Być może zwrot sprawność aerodynamiczna na pierwszy rzut oka jest dla Ciebie skomplikowany, jednak odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu, dlaczego turbina ALPHA 6 to rewolucja w Odnawialnych Źródłach Energii.


Tyle energii z wiatru ile potrzebujesz

Są takie miejsca na świecie, gdzie roczna, średnia prędkość wiatru jest dwu czy nawet trzykrotnie większa niż w Polsce. Z perspektywy pozyskiwania energii z wiatru to idealne środowisko do stawiania przydomowych turbin. Sztuką nie jest pozyskiwać dużo energii wtedy, gdy mocno wieje. Czy nie sądzisz, że byłoby fajnie, gdybyś mógł wytwarzać tyle energii ile potrzebujesz już przy niskiej prędkości wiatru?

Średnie, roczne prędkości wiatru w Polsce nie należą do wysokich. Kształtują się między 3-5 m/s. Z kolei przyjmuje się, że roczne zapotrzebowanie w energię dla domu zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę wynosi 4500 kWh. Uzyskanie takiej energii przy niskich prędkościach wymagało osiągnięcia wysokiej sprawności aerodynamicznej jednostki. Maksymalny poziom sprawności możliwej do uzyskania określa limit Betz’a.

sprawność aerodynamiczna turbiny

wzór na moc turbiny i moc wiatru

Sprawność aerodynamiczna – Limit Betz’a

Prawo Betza mówi o tym, że maksymalna sprawność konwersji mocy wiatru na moc mechaniczną wynosi 59,3%. Oznacza to, że powyżej tej sumy wiatr zaczyna opływać przeszkody napotkane na drodze, zamiast się z nimi mierzyć, a w konsekwencji tworzyć prąd. W praktyce oznacza to tyle, że te 59,3% to taki “Święty Graal” elektrowni wiatrowych. Załóżmy, że każdy producent elektrowni wiatrowych chciałby uzyskać maksymalną moc prędkości wiatru do tworzenia z niej energii. Dlatego też dąży do ideału. Tym ideałem jest Limit Betz’a. Innymi słowy to takie 100%. Na ten moment nieosiągalne dla nikogo, kto mierzył się z tym zadaniem.

Teraz bądź czujny…tutaj rodzi się rewolucja!

Turbina ALPHA 6 osiąga 57,5% sprawności aerodynamicznej To 97% limitu Betz’a. Trzy procent od zdobycia Świętego Graala energetyki wiatrowej! Tylko 3% od osiągnięcia limitów praw fizyki. Nie uwierzymy, że nie robi to wrażenia również na Tobie!

Pssst…jest coś jeszcze!

90% maksymalnej sprawności osiągamy już przy 3 m/s! To właśnie dlatego jesteśmy w stanie generować tyle energii przy niskich wartościach wiatru!

Sprawność aerodynamiczna jaką osiąga turbina ALPHA 6 pozwoli Ci wykorzystywać wiatr do pozyskiwania czystej energii, która w pełni zaspokoi Twoje energetyczne potrzeby.

Trzy kroki, by być świadomym użytkownikiem OZE

Właśnie przeszedłeś trzeci krok, by zostać świadomym użytkownikiem OZE. Jeśli nie pominąłeś wcześniejszych kroków, możesz być dumny. Poświeciłeś kilkanaście minut swojego życia, ale jesteśmy przekonani, że teraz na świat patrzysz zupełnie inaczej. Te trzy kroki to swoiste kompendium niezbędnej wiedzy, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś przeczytał pozostałe artykuły na naszej stronie. Będziesz wiedział jeszcze więcej!

Krok 2: Potencjał Twojej Lokalizacji

Krok 1: Wiedza – początek wszystkiego

 

Polecane artykuły

Wind as the vital power of ecological life

Demand on electricity in Poland increases. Coal time is over. A rescue in gaining clean energy can be provided by, among others, wind. How to protect the environment? Quite often we complain that the weather does not spoil us. Summer ends too soon Before we realize we...

Wind energy at human service

The Elements, including wind, do not have to be associated merely with the threats. Wind has a great power in it that can be used at human service and generate substantial savings. What will You do when the power is off? Demand for the energy increases and the...

Financial benefits provided by ALPHA 6

You can live Your present life and skip this post. We cannot guarantee that after You read it You will save money. You must decide on Your own if You really want it, however it does not mean that You will not find out what financial benefits You can gain.Eco is for...

Step 2: We will check the potential of Your location

The choice of the alternative source of energy is a great responsibility. It is not worth spending money just to feel ecologically satisfied. Investment must pay off. That is why, we have created an innovative tool that helps us to determine the potential of Your...

Step 1: Know-how – the beginning of everything

Are You ready? The awareness connected with RES constantly increases. Do You really know everything? You can actually check it. We prepared a glossary that should be known to all fans of clean energy. This is the first step to become the aware user of RES.  ...